A corporation manager and dashboard for EVE Online
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

import_sde.py 11 KiB


 1. #!/usr/bin/env python3
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. """
 4. Import an EVE Online Static Data Export dump to Calefaction.
 5. """
 6. import gzip
 7. from pathlib import Path
 8. import shutil
 9. import sys
 10. import yaml
 11. _SHIP_CAT = 6
 12. _FIGHTER_CAT = 87
 13. _STRUCT_CATS = [22, 23, 40, 46, 65]
 14. _REGION = 3
 15. _CONSTELLATION = 4
 16. _SOLAR_SYSTEM = 5
 17. def _load_yaml(filename):
 18. with filename.open("rb") as fp:
 19. return yaml.load(fp, Loader=yaml.CLoader)
 20. def _save_yaml(filename, data):
 21. with filename.open("w") as fp:
 22. fp.write(yaml.dump(data, Dumper=yaml.CDumper))
 23. def _verify_categoryids(sde_dir):
 24. print("Verifying categoryIDs... ", end="", flush=True)
 25. data = _load_yaml(sde_dir / "fsd" / "categoryIDs.yaml")
 26. assert data[_SHIP_CAT]["name"]["en"] == "Ship"
 27. print("done.")
 28. def _load_groupids(sde_dir):
 29. print("Loading groupIDs... ", end="", flush=True)
 30. data = _load_yaml(sde_dir / "fsd" / "groupIDs.yaml")
 31. groups = {cid: {} for cid in [_SHIP_CAT, _FIGHTER_CAT] + _STRUCT_CATS}
 32. for gid, group in data.items():
 33. cat = group["categoryID"]
 34. if cat in groups:
 35. name = group["name"]["en"]
 36. assert isinstance(gid, int)
 37. assert isinstance(name, str)
 38. groups[cat][gid] = name
 39. print("done.")
 40. return groups
 41. def _load_typeids(sde_dir, groups):
 42. print("Loading typeIDs... ", end="", flush=True)
 43. data = _load_yaml(sde_dir / "fsd" / "typeIDs.yaml")
 44. assert data[_REGION]["groupID"] == _REGION
 45. assert data[_REGION]["name"]["en"] == "Region"
 46. assert data[_CONSTELLATION]["groupID"] == _CONSTELLATION
 47. assert data[_CONSTELLATION]["name"]["en"] == "Constellation"
 48. assert data[_SOLAR_SYSTEM]["groupID"] == _SOLAR_SYSTEM
 49. assert data[_SOLAR_SYSTEM]["name"]["en"] == "Solar System"
 50. types = {}
 51. killables = {"ships": {}, "structures": {}, "fighters": {}}
 52. cat_conv = {_SHIP_CAT: "ships", _FIGHTER_CAT: "fighters"}
 53. cat_conv.update({cid: "structures" for cid in _STRUCT_CATS})
 54. group_conv = {gid: cid for cid, gids in groups.items() for gid in gids}
 55. for tid, type_ in data.items():
 56. name = type_["name"].get("en", "Unknown")
 57. gid = type_["groupID"]
 58. assert isinstance(tid, int)
 59. assert isinstance(gid, int)
 60. assert tid >= 0
 61. assert gid >= 0
 62. types[tid] = {"name": name, "group_id": gid}
 63. if "marketGroupID" in type_:
 64. mgid = type_["marketGroupID"]
 65. assert isinstance(mgid, int)
 66. assert mgid >= 0
 67. types[tid]["market_group_id"] = mgid
 68. if gid in group_conv:
 69. cid = group_conv[gid]
 70. cname = cat_conv[cid]
 71. group = groups[cid][gid]
 72. killables[cname][tid] = {"name": name, "group": group}
 73. print("done.")
 74. return types, killables
 75. def _load_ids(sde_dir):
 76. print("Loading itemIDs... ", end="", flush=True)
 77. data = _load_yaml(sde_dir / "bsd" / "invItems.yaml")
 78. ids = {_REGION: [], _CONSTELLATION: [], _SOLAR_SYSTEM: []}
 79. for entry in data:
 80. if entry["typeID"] in ids:
 81. ids[entry["typeID"]].append(entry["itemID"])
 82. print("done.")
 83. return ids
 84. def _load_names(sde_dir):
 85. print("Loading itemNames... ", end="", flush=True)
 86. data = _load_yaml(sde_dir / "bsd" / "invNames.yaml")
 87. names = {}
 88. for entry in data:
 89. name = entry["itemName"]
 90. assert isinstance(name, str)
 91. names[entry["itemID"]] = name
 92. print("done.")
 93. return names
 94. def _build_galaxy_skeleton(ids, names):
 95. print("Building galaxy skeleton... ", end="", flush=True)
 96. galaxy = {"regions": {}, "constellations": {}, "systems": {}}
 97. d = galaxy["regions"]
 98. for rid in ids[_REGION]:
 99. assert isinstance(rid, int)
 100. d[rid] = {
 101. "name": names[rid]
 102. }
 103. d = galaxy["constellations"]
 104. for cid in ids[_CONSTELLATION]:
 105. assert isinstance(cid, int)
 106. d[cid] = {
 107. "name": names[cid],
 108. "region": -1
 109. }
 110. d = galaxy["systems"]
 111. for sid in ids[_SOLAR_SYSTEM]:
 112. assert isinstance(sid, int)
 113. d[sid] = {
 114. "name": names[sid],
 115. "constellation": -1,
 116. "region": -1,
 117. "security": 0.0,
 118. "coords": [0.0, 0.0, 0.0],
 119. "gates": []
 120. }
 121. print("done.")
 122. return galaxy
 123. def _load_assoc_for_system(galaxy, system, rid, cid):
 124. data = _load_yaml(system / "solarsystem.staticdata")
 125. sid = data["solarSystemID"]
 126. sec = data["security"]
 127. coords = data["center"]
 128. assert isinstance(sid, int)
 129. assert isinstance(sec, float)
 130. assert sid >= 0
 131. assert sec >= -1.0 and sec <= 1.0
 132. assert len(coords) == 3 and all(isinstance(val, float) for val in coords)
 133. galaxy["systems"][sid]["constellation"] = cid
 134. galaxy["systems"][sid]["region"] = rid
 135. galaxy["systems"][sid]["security"] = sec
 136. galaxy["systems"][sid]["coords"] = coords
 137. if "factionID" in data:
 138. facid = data["factionID"]
 139. assert isinstance(facid, int)
 140. assert facid >= 0
 141. galaxy["systems"][sid]["faction"] = facid
 142. galaxy["systems->stargates"][sid] = []
 143. for sgid, gate in data["stargates"].items():
 144. dest = gate["destination"]
 145. assert isinstance(sgid, int)
 146. assert isinstance(dest, int)
 147. assert sgid >= 0
 148. assert dest >= 0
 149. galaxy["systems->stargates"][sid].append(dest)
 150. galaxy["stargates->systems"][sgid] = sid
 151. def _load_assoc_for_constellation(galaxy, constellation, rid):
 152. data = _load_yaml(constellation / "constellation.staticdata")
 153. cid = data["constellationID"]
 154. assert isinstance(cid, int)
 155. assert cid >= 0
 156. galaxy["constellations"][cid]["region"] = rid
 157. if "factionID" in data:
 158. facid = data["factionID"]
 159. assert isinstance(facid, int)
 160. assert facid >= 0
 161. galaxy["constellations"][cid]["faction"] = facid
 162. for system in constellation.iterdir():
 163. if not system.is_dir():
 164. continue
 165. _load_assoc_for_system(galaxy, system, rid, cid)
 166. def _load_assoc_for_region(galaxy, region):
 167. data = _load_yaml(region / "region.staticdata")
 168. rid = data["regionID"]
 169. assert isinstance(rid, int)
 170. assert rid >= 0
 171. if "factionID" in data:
 172. facid = data["factionID"]
 173. assert isinstance(facid, int)
 174. assert facid >= 0
 175. galaxy["regions"][rid]["faction"] = facid
 176. for constellation in region.iterdir():
 177. if not constellation.is_dir():
 178. continue
 179. _load_assoc_for_constellation(galaxy, constellation, rid)
 180. def _load_gate_info(galaxy):
 181. sys2gate = galaxy["systems->stargates"]
 182. gate2sys = galaxy["stargates->systems"]
 183. for sid, gates in sys2gate.items():
 184. galaxy["systems"][sid]["gates"] = [gate2sys[gate] for gate in gates]
 185. def _load_galaxy_associations(sde_dir, galaxy):
 186. print("Loading galaxy staticdata... ", end="", flush=True)
 187. galaxy["systems->stargates"] = {}
 188. galaxy["stargates->systems"] = {}
 189. univdir = sde_dir / "fsd" / "universe"
 190. for base in univdir.iterdir():
 191. if not base.is_dir():
 192. continue
 193. for region in base.iterdir():
 194. if not region.is_dir():
 195. continue
 196. _load_assoc_for_region(galaxy, region)
 197. _load_gate_info(galaxy)
 198. del galaxy["systems->stargates"]
 199. del galaxy["stargates->systems"]
 200. for cid, constellation in galaxy["constellations"].items():
 201. if constellation["region"] < 0:
 202. print("[WARNING] Orphaned constellation: %d=%s" % (
 203. cid, constellation["name"]))
 204. for sid, system in galaxy["systems"].items():
 205. if system["region"] < 0 or system["constellation"] < 0:
 206. print("[WARNING] Orphaned system: %d=%s" % (sid, system["name"]))
 207. print("done.")
 208. def _load_factions(sde_dir):
 209. print("Loading factions... ", end="", flush=True)
 210. data = _load_yaml(sde_dir / "bsd" / "chrFactions.yaml")
 211. factions = {}
 212. for entry in data:
 213. fid = entry["factionID"]
 214. name = entry["factionName"]
 215. assert isinstance(fid, int)
 216. assert isinstance(name, str)
 217. assert fid >= 0
 218. factions[fid] = {"name": name}
 219. print("done.")
 220. return factions
 221. def _dump_types(out_dir, types):
 222. print("Dumping types... ", end="", flush=True)
 223. _save_yaml(out_dir / "types.yml", types)
 224. print("done.")
 225. def _dump_killables(out_dir, killables):
 226. print("Dumping killables... ", end="", flush=True)
 227. _save_yaml(out_dir / "killables.yml", killables)
 228. print("done.")
 229. def _dump_galaxy(out_dir, galaxy):
 230. print("Dumping galaxy... ", end="", flush=True)
 231. _save_yaml(out_dir / "galaxy.yml", galaxy)
 232. print("done.")
 233. def _dump_entities(out_dir, factions):
 234. print("Dumping entities... ", end="", flush=True)
 235. entities = {"factions": factions}
 236. _save_yaml(out_dir / "entities.yml", entities)
 237. print("done.")
 238. def _compress(out_dir):
 239. targets = ["types", "killables", "galaxy", "entities"]
 240. for basename in targets:
 241. print("Compressing %s... " % basename, end="", flush=True)
 242. fn_src = out_dir / (basename + ".yml")
 243. fn_dst = out_dir / (basename + ".yml.gz")
 244. with fn_src.open("rb") as f_in:
 245. with gzip.open(str(fn_dst), "wb") as f_out:
 246. shutil.copyfileobj(f_in, f_out)
 247. print("done.")
 248. def _cleanup(out_dir):
 249. print("Cleaning up... ", end="", flush=True)
 250. targets = ["types", "killables", "galaxy", "entities"]
 251. for basename in targets:
 252. (out_dir / (basename + ".yml")).unlink()
 253. print("done.")
 254. def import_sde(sde_dir, out_dir):
 255. """Import the SDE unzipped at sde_dir to out_dir."""
 256. print("EVE Online static data import")
 257. print("- from: %s" % sde_dir)
 258. print("- to: %s" % out_dir)
 259. _verify_categoryids(sde_dir)
 260. groups = _load_groupids(sde_dir)
 261. types, killables = _load_typeids(sde_dir, groups)
 262. _dump_types(out_dir, types)
 263. _dump_killables(out_dir, killables)
 264. del groups, types, killables
 265. ids = _load_ids(sde_dir)
 266. print("Counts: regions=%d, constellations=%d, systems=%d" % (
 267. len(ids[_REGION]), len(ids[_CONSTELLATION]), len(ids[_SOLAR_SYSTEM])))
 268. names = _load_names(sde_dir)
 269. galaxy = _build_galaxy_skeleton(ids, names)
 270. del ids, names
 271. _load_galaxy_associations(sde_dir, galaxy)
 272. _dump_galaxy(out_dir, galaxy)
 273. del galaxy
 274. factions = _load_factions(sde_dir)
 275. _dump_entities(out_dir, factions)
 276. del factions
 277. _compress(out_dir)
 278. _cleanup(out_dir)
 279. def main():
 280. if len(sys.argv) < 2:
 281. print("usage: %s <sde_directory>" % sys.argv[0])
 282. exit(1)
 283. sde_dir = Path(sys.argv[1]).resolve()
 284. out_dir = Path(__file__).resolve().parent.parent / "data" / "universe"
 285. import_sde(sde_dir, out_dir)
 286. if __name__ == "__main__":
 287. main()